Bérleti szerződés általános feltételei

 

 

1. Mócz László, adószámmal rendelkező magánszemély (adószám: 79351214-1-42, lakóhely:
1162 Budapest, Vadruca  utca. 15.), mint Bérbeadó bérbe adja a Bérlőnek

a kiválasztott műszaki eszközöket a kért mennyiségben az előre meghatározott időtartamra.

2. A bérbeadó a műszaki eszközöket a bérlet kezdetekor átadja a bérlőnek a bérbeadó lakcímén,
 vagy a bérlő kérésére térítés ellenében kiszállítatja azokat a Bérlő által megadott helyszínre.

3. A bérleti díj általános esetben a bérbeadó által üzemeltetett www.technology-park.hu weboldalon látható árlista alapján, vagy egyedi esetben egy külön megállapodás alapján számítódik.

 A Bérbeadó, a bérlet megkezdésekor nyújtja be a számlát a Bérlő részére, melyet az ügyfél kézhez vételt követően köteles rendezni a bérbeadó részére.
 Amennyiben a Bérlő a teljesítéssel késedelembe esik, akkor köteles minden késedelmes nap

után a késedelembe esés napján irányadó jegybanki alapkamat kétszeresének arányos összegét fizetni a

Bérbeadónak.

 

4. A bérlet lejártakor a bérlő köteles a bérlet tárgyát képező műszaki eszközöket tiszta, és átvételkori állapotnak megfelelő (sérülésmentes) műszaki állapotban visszaszolgáltatni a bérbeadó részére.

 

5. Az eszközöket kizárólag a Bérlő használhatja. Harmadik személynek az eszközök használatát csak a

Bérbeadó előzetes írásbeli értesítése és annak kifejezett írásbeli hozzájárulásával engedheti át.

 

6. A bérlet időtartama akkor ér véget, amikor a Bérlő visszaszolgáltatja az eszközöket a Bérbeadó címére,
 hiánytalan, tiszta, és átvételkori állapotnak megfelelő állapotban.

 

7.  A bérelt eszközök tisztításának díjszabását a szükséges idő mennyiségétől függően 2 000 Ft (ÁFA nélküli) óradíjban állapítja meg a Bérbeadó. A tisztítás költségének megfizetésére a Bérlő jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal.

 

8. Hiányzó vagy sérült alkatrészek, kellékek, fődarabok esetében a Bérbeadó a pótlási, javítási költségeket felszámítja a Bérlőnek.

 

9. A Bérlő az eszközöket köteles rendeltetésük szerint használni. A Bérlő kijelenti, hogy az eszközöket jó,

használatra alkalmas műszaki állapotban vette át, és megtartja őket ebben az állapotban, majd azonos állapotban szolgáltatja őket vissza a bérleti időszak lejárta után.

 

10. A javítás, a karbantartás és a pótlás minden költsége a Bérlőt terheli. Az adók, és az eszközökre kivetett

zálogosítás minden költsége a Bérlőt terheli.

 

11. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó, vagy képviselője jogosult a bérleti időszak fennállásának

időtartama alatt a bérelt eszközök használatának ellenőrzésére. Bérbeadó ilyen irányú kérésére köteles a Bérlő

megadni a bérelt dolgok helyét, és biztosítani Bérbeadó számára a megtekintés lehetőségét.

 

12. A késedelmes visszaszállításból adódó minden kár és többletköltség, amelyet a Bérlő a Bérbeadónak okoz, a

Bérlőt terheli. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke évi 12%

(illetve annak megfelelő hányada).

 

13. Az eszközök átvételétől számítva a Bérbeadó telephelyére, vagy raktárába való visszaszolgáltatásig a Bérlő felelős minden kockázatért, beleértve a tűz- és lopásból eredő káreseteket is. A Bérbeadó nem vonható felelősségre semmilyen látható vagy láthatatlan, illetve rejtett vagy nyilvánvaló hibáért vagy hiányosságért.

 

14. A Bérlő felelős az eszközökön vagy az eszközökkel keletkezett minden kárért függetlenül attól, hogy ezeket a

Bérlő, harmadik személy vagy külső, a Bérlőtől független körülmények okozták.

15. Szigorúan tilos címkét vagy egyéb jelölést elhelyezni az eszközökön - kivéve az

elkülönített azon részeket, amelyet „Címkék ide helyezhetők” vagy “Place label here” felirattal láttak

el. Ezeken a részeken a Bérlő köteles könnyen eltávolítható jelöléseket használni. Ha a Bérlő a jelöléseket

máshová, mint a fent említett helyekre helyezne el, az adott eszköz fent rögzített értékét köteles a Bérbeadónak

megtéríteni.

 

16. A Bérbeadó jogosult - bírói határozat nélkül is, - ezen, vagy bármely eseti szerződés felbontására, továbbá a

bérbe adott eszközök közvetlen visszavételére a következő esetekben;
 a) a Bérlő késedelmes fizetésekor,  
 b) a szerződés egy vagy több bekezdésének be nem tartásakor,
 c) a Bérlő ingó vagy ingatlan eszközei, illetve a 2 szerződésben nevezett eszközök vagy tartozékaik (bírósági) lefoglalás alá kerülésekor,
d) fizetési haladék kérelmezésekor,
e) fizetés-képtelenség esetén,
f) halál vagy gondnokság alá helyezés esetén,

17. Ha Bérlő ingó vagy ingatlan eszközei, vagy e szerződésben nevezett eszközök vagy tartozékaik (bírósági)

lefoglalás alá kerülnek, a Bérlő azonnal értesíti a Bérbeadót. Továbbá köteles értesíteni a Bérbeadót fizetésképtelenség esetén, fizetési haladék benyújtásakor, gondnokság alá helyezés miatt vagy Európán kívülre történő költözés esetén, ezt a szerződést azonnal köteles megmutatni a lefoglaló végrehajtónak, gondnoknak vagy hivatalos csődgondnoknak, felszámolónak.

 

18. A Bérlőt terhel minden bírósági és hatósági költség, amelyek a Bérbeadó jogainak érvényesítéséhez

szükséges eljárás során felmerül.

 

19. A szerződő felek a szerződésbél eredő jogvita békés rendezése ügyében a Budapesti Fővárosi Bíróság

kizárólagos illetékességét kötik ki.